Radio planiranje i projektiranje

Uobičajeni način radio planiranja se sastoji od četiri faze gdje četvrta faza podrazumijeva kontinuiranu optimizaciju radio mreže temeljene na prikupljenim podacima o radu.

Početna procjena troška

Prva faza radio planiranja je troškovna razina. Pomoću statističkog propagacijskog modela procjenjuje se područje pokrivanja uz procjenu broja potrebnih lokacija radio komunikacijske mreže. Riječ je o pojednostavljenoj procjeni tako da se tu ne uzimaju detaljniji propagacijski modeli sa 3D modelima terena i pokrova, građevina i sl. nego se samo pokušava okvirno dobiti broj potrebnih lokacija kako bi saznali o kojim razmjerima veličine mreže je riječ.

Detaljno RF propagacijsko modeliranje

Druga faza radio planiranja mreže se oslanja na detaljniji propagacijski model. U ovoj fazi se najčešće koriste automatski alati za planiranja i projekcije, uzimaju se u obzir karakteristike antena, vrsta terena i pokrova, okoliš svake lokacije itd. Zbog toga ova faza pruža puno precizniju procjenu pokrivanja svake lokacije od početne faze. U kombinaciji sa početnom fazom ovdje dobijemo točniju procjenu potrebnog broja lokacija radio mreže, vrste antena, susjednih ćelija, frekvencijski plan i detaljni plan pokrivanja.

Precizno podešavanje i optimiziranje

Treća faza uključuje još više detalja u RF plan. Prikupljaju se podaci o pokrivanju i ponašanju mreže na terenu, tzv. drive-test pomoću kojih se dodatno optimiziranju parametri mreže za reselekciju između ćelija, snage, vrste antena itd. Nakon ove faze dobivamo još precizniju snimku pokrivenosti, frekvencisjki plan i parametre reselekcije.

Kontinuirana optimizacija

Ova faza već prelazi u održavanje radio mreže budući se obavlja cijelo vrijeme uporabe mreže. Uključuje neprestano prikupljanje podataka o radu mreže, bilo centralizirano bilo na terenu, te na temelju tih podataka optimizaciju svih parametara mreže.